องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 26 พ.ค. 65 2
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 16 ม.ย. 63 693
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 16 ม.ย. 63 642
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ม.ย. 63 700
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 16 ม.ย. 63 645
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 16 ม.ย. 63 655
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 16 ม.ย. 63 692
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 16 ม.ย. 63 680
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 16 ม.ย. 63 732
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 16 ม.ย. 63 714