องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
คณะผู้บริหาร

นายพิภพ พวงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
045-826327 ต่อ 13, 084-4633727

นายพิชญ์ ปรีชาเลิศศิริ
รองนายก อบต.ทุ่ม
081-0707404