องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

สำนักปลัด

ดร.ชูศักดิ์ คำล้น
ปลัด อบต.พยุห์ ปฏิบัติราชการ ปลัด อบต.ทุ่ม
081 - 9774478

นายปรีชา สุระเสน
รองปลัด อบต.ทุ่ม
086-2591688

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
065-3515549

นายวรวุฒิ บุรีรัมย์
นิติกรชำนาญการ
080-2122906

นางรุ่งอรุณ ประจิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
064-6293231

นางสาวเจษฎา สุทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป
080-4766500

นายเฉลิมศักดิ์ ศรีสุธรรม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
098-0950071

นายธีรพล สมมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
095-6049173

นางสาวจินดารัตน์ แซ่คู
นักวิชาการสาธารณสุข
085-6392239

นายทวีโชค กรไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
063-7944500

นายเอกพรรณ์ แก้วแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
091-8296621

น.ส.อรอนงค์ สาลีทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
061-6693628

นายมนเทียร ปราบวงษา
พนักงานขับรถยนต์
098-8730573

นายสุพิน มารยาท
นักการภารโรง
085-7761539

นายณรงค์เดช ดวงสมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
094-2830613

นายศุภชัย วังสำเภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
084-1728798