องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14


สำนักปลัด

นายปรีชา สุระเสน
รองปลัด อบต.ทุ่ม
086-2591688

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
065-3515549

นางรุ่งอรุณ ประจิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
064-6293231

นางสาวเจษฎา สุทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป
080-4766500

นายเฉลิมศักดิ์ ศรีสุธรรม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
098-0950071

นายธีรพล สมมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
095-6049173

นางสาวอรอนงค์ สาลีทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
061-6693628

นายทวีโชค กรไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
063-7944500

นางสาวจินดารัตน์ แซ่คู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
085-6392239

นายเอกพรรณ์ แก้วแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
091-8296621

นายมนเทียร ปราบวงษา
พนักงานขับรถยนต์
098-8730573

นายสุพิน มารยาท
นักการภารโรง
085-7761539

นายณรงค์เดช ดวงสมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
094-2830613