องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8


กองสวัสดิ์การสังคม

นายประยูร ชัยปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-3205230

นางอภิญญา ทองแป
นักพัฒนาชุมชน
085-6301324

นางมณีกานต์ อุดด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
088-2807211

นายทวีศักดิ์ ดวนใหญ่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
086-8693658

นายชัยรัชน์ นามสุวรรณ
ผู้ช่วยนักสังคมสงค์เคราะห์
088-7201244