องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กองคลัง

นางพรสวรรค์ ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
085-7775429

นางทิพาพรรณ กระกร่ำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
098-1042097

นางสาวอทิวราห์ อังสา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
061-0240080

น.ส.ปนัดดา ทองนาค
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
095-7281544

นางศริพร ใจจง
นักวิชาการเงินและบัญชี
088-1277691

นายสุริยวัฒน์ ปราบวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
084-8975990

นายสุรชาติ มารยาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
093-4925597

นางสาวสุภาวดี พลโยธิน
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
085-0285296