องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โครงการอบรมสาธิตจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566

... วันที่ 10 ม.ค. 66 (ดูู 10)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพิภพ พวงจันทร์ นายก อบต.ทุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม และพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” รวมใจท้องถ

... วันที่ 30 ส.ค. 65 (ดูู 218)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดยนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านโนนแ

... วันที่ 20 มิ.ย. 65 (ดูู 132)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านโนนบัว หมู่ที่5 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดูู 124)

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านห่างว่าว หมู่ที่4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดูู 115)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดยนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 4 บ้านหางว่าว

... วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดูู 117)

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านเสือบอง หมู่ที่3 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 116)

ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านทุ่ม​ หมู่ที่2 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 117)

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักปลัดได้ดำเนิดการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบท​ และประชาสัมพันธ์​ในพื้นที่​บ้านทุ่ม​ หมู่ที่1​ ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 115)

วันที่ 15มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดนนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 3 บ้านเสือบอง ต

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 112)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดนนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่มหมู่ที่ 2

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 114)

วันที่13มิถุนายน 2565 เวลา09.00-12.00น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มนำโดนนายพิภพ พวงจันทร์ และคณะผู้บริหารได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลร่วมกับโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่มหมู่ที่1 ตำบลทุ่

... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 120)

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากจน ยากไร้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 11 พ.ค. 65 (ดูู 159)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปี 2565

... วันที่ 18 ม.ย. 65 (ดูู 155)

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายพิภพ พวงจันทร์ นายก อบต.ทุ่ม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในกา

... วันที่ 11 ม.ย. 65 (ดูู 168)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพิภพ พวงจันทร์ นายกอบต.ทุ่ม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทุ่ม ในการปรับทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงาน

... วันที่ 14 มี.ค. 65 (ดูู 477)

Big Cleaning Day

... วันที่ 14 มี.ค. 65 (ดูู 155)

ประชาสัมพันธ์

... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 190)

ประชาสัมพันธ์

... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 191)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย บ้านหนองม่วงหมู่ที่8

... วันที่ 24 ธ.ค. 64 (ดูู 275)