องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4


วันที่ 1 เมษายน 2564 รองปลัด อบต.ทุ่ม ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่รพ.อุบล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนแกด ร่วมกิจกรรมรับผู้ป่วยจิตเวช (จากกทม.) เข้ารับการดูแล

... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 4)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เจ้าหน้าที่กองสวัดิการสังคม ร่วมกับ สตง.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ม.1 ม.4 ม.8 ม.9 ่ร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 6)

การประชุมพิจารณาผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อน โดยมีนายจารุพัฒน์ สมพร ปลัด อบต.ทุ่ม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ทุ่ม หน.สป ผอ.ช่าง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 ม.8 ม.12 และม.13 เข่้าร่วมพ

... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 5)

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2564

... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 31)

โครงการอบรมคุณธรรม จริธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 97)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ

... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 95)

ซ่อมแซมผิวถนน

... วันที่ 16 ธ.ค. 63 (ดูู 99)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2563

... วันที่ 8 มิ.ย. 63 (ดูู 205)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

... วันที่ 26 มี.ค. 63 (ดูู 214)

อบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 213)

ประชาสัมพันธ์ครับ

... วันที่ 27 ม.ค. 63 (ดูู 203)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี2562

... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 273)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2562 วันที่5-6มีนาคม2562

... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 272)

ธนาคารน้ำใต้ดินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา บ้านเสือบองหมู่ที่3 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 6 ก.พ. 62 (ดูู 407)

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำปี 2562

... วันที่ 14 ม.ค. 62 (ดูู 669)

อบรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปี 2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาวัดบ้านโนนแกด หมู่ที่ 7

... วันที่ 16 พ.ย. 61 (ดูู 324)

ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านโพนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 401)

รับสมัครสมาชิกตามโครงการธนาคารขยะบ้านโนนแกด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 311)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ก.ย. 61 (ดูู 321)

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 3 ส.ค. 61 (ดูู 369)