องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากจน ยากไร้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 11 พ.ค. 65 (ดูู 265)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปี 2565

... วันที่ 18 ม.ย. 65 (ดูู 260)

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายพิภพ พวงจันทร์ นายก อบต.ทุ่ม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในกา

... วันที่ 11 ม.ย. 65 (ดูู 268)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพิภพ พวงจันทร์ นายกอบต.ทุ่ม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทุ่ม ในการปรับทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงาน

... วันที่ 14 มี.ค. 65 (ดูู 749)

Big Cleaning Day

... วันที่ 14 มี.ค. 65 (ดูู 245)

ประชาสัมพันธ์

... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 279)

ประชาสัมพันธ์

... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 289)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย บ้านหนองม่วงหมู่ที่8

... วันที่ 24 ธ.ค. 64 (ดูู 358)

มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดให้แก่ผู้พิการทางสายตา

... วันที่ 23 ธ.ค. 64 (ดูู 324)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องหาขอบคุณร้านจงใจ คาเฟ่ ได้มอบข้าวกล่องให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 369)

กราบขอบพระคุณท่านอดีตสจ.วุฒิเดช ทองพูล อาจารย์เกรียงศักดิ์ อินตะนัย และทีมงานกลุ่มทุ่มพัฒนาที่มอบชุดPPE จำนวน 10 ชุดและมอบผ้าใบติดตั้งรถบริการผู้ป่วยโควิคแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มค่ะ

... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 407)

ันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอธิการสมจิตร ปัญญาสิริ เจ้าอาวาสวัดโนนแกด นายสุพัฒ อุดด้วง ไวยาวัจกรวัดโนนแกด มอบสิ่งของให้กับจุดพักคอยตำบลทุ่ม ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ยารักษาโรค หลอดไฟ พร้อมกันนี้นางส

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 390)

นที่ 30 กรกฎาคม 2564 ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตา ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ มอบที่นอน หมอน เสื่อ จำนวน 15 ชุด ให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 412)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณท่านสจ.ทนง สุรนารถ ที่บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 435)

ันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณคุณอินทุอร แพ่งพนม ตำแหน่ง พัฒนากรประจำตำบลทุม ที่บริจาคหน้ากากอนามัยและน้ำดื่มให้กับ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 400)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณนายจิรพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ที่บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 381)

นที่ 2 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณ กลุ่มบ้านทุ่ม ศรีสะเกษ ที่ประสาน กับ ศรีสะเกษร่วมใจสู้โควิท บริจาคเตียงพาเลทให้ จำนวน 10 เตียง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 382)

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้นำที่อนุเคราะห์เตียงและพัดลมให้ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายชัยยนต์ งอมสงัด กำนันตำบลทุ่ม บริจาคเตียงไม้ไผ่ จำนวน 1 เตียง พัดลม จำนวน 1 ตัว 2. นายสันติ สุภาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านม.1 บริจาคเ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 372)

ันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณ กองช่าง อบต.ทุ่ม ที่บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 404)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณ หจก.เตียเต็กอู๋ ที่บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 384)