องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3/2560

... วันที่ 13 มิ.ย. 60 (ดูู 767)

ภาพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเหล่าโนนตูมหมู่13 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 22 พ.ค. 60 (ดูู 865)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 5 พ.ค. 60 (ดูู 2300)

การรับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เวลา 09.00-16.30 น. หมู่ที 9,10

... วันที่ 2 พ.ค. 60 (ดูู 812)

การรับลงทะเบียนแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 28 ม.ย. 60 (ดูู 2215)

ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีธาตุ (โนนแกด) ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 2433)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560

... วันที่ 18 ม.ย. 60 (ดูู 5487)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ บ้านทุ่มหมู่ที่ 1 เวลา 13.00-15.00

... วันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูู 942)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Clening Day วนที่31 มีนาคม 2560 บ้านทุ่มหมู่2

... วันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูู 1028)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านเหล่าโนนตูมหมู่ที่ 13วันที่ 30 มีนาคม 2560

... วันที่ 30 มี.ค. 60 (ดูู 868)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayในวันที่ 29 มีนาคม 2560 บ้านหนองแวง หมู่ที่12

... วันที่ 30 มี.ค. 60 (ดูู 857)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านหนองม่วง หมู่ 8 วันที่ 23 มีนาคม 2560

... วันที่ 23 มี.ค. 60 (ดูู 873)

ภาพกิจกรรม Big cleaning Day วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ บ้านโนนแกด หมู่7

... วันที่ 22 มี.ค. 60 (ดูู 838)

การอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน Pre GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ วันที่ 20 มีนาคม 2560

... วันที่ 21 มี.ค. 60 (ดูู 894)

กิจกรรม Big cleaning Day วันที่ 21 มีนาคม 2560 บ้านโนนแกด หมู่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 21 มี.ค. 60 (ดูู 828)

กิจกรรม big cleaning day ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 847)

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2560

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 872)

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในวันที่17 มีนาคม 2560 ณ ไร่ทองออร์แกนิคพาร์ม บ้านหางว่าว หมู่4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 2300)

ภาพกิจกรรม ประชาคมรณรงค์การจัดทำแผนชุมชนและประชาคมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่23 กุมภาพันธ์ 2560

... วันที่ 27 ก.พ. 60 (ดูู 831)

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยแฮด บ้านโนนแกด หมุ่ที่6 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 917)