องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Content:: มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 เมษายน 63 View : 887
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 904)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 937)
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 871)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 896)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 847)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 828)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 887)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :