องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 27 ม.ย. 66 119
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 27 ม.ย. 66 121
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 27 ม.ย. 66 117
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 27 ม.ย. 66 111
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 27 ม.ย. 66 108
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 26 พ.ค. 65 341
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 16 ม.ย. 63 1026
การขับเคลื่อนจริยธรรม 16 ม.ย. 63 999
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ม.ย. 63 1049
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 16 ม.ย. 63 970
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 16 ม.ย. 63 982
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 16 ม.ย. 63 1048
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 16 ม.ย. 63 1013