องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 27 ม.ย. 66 47
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 27 ม.ย. 66 34
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 27 ม.ย. 66 44
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 27 ม.ย. 66 37
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 27 ม.ย. 66 36
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 26 พ.ค. 65 267
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 16 ม.ย. 63 958
การขับเคลื่อนจริยธรรม 16 ม.ย. 63 927
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ม.ย. 63 974
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 16 ม.ย. 63 905
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 16 ม.ย. 63 922
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 16 ม.ย. 63 983
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 16 ม.ย. 63 947