องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 26 พ.ค. 65 138
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 16 ม.ย. 63 839
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 16 ม.ย. 63 790
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ม.ย. 63 838
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 16 ม.ย. 63 783
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 16 ม.ย. 63 794
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 16 ม.ย. 63 844
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 16 ม.ย. 63 828
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 16 ม.ย. 63 882
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 16 ม.ย. 63 854