องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวหน้าส่วนราชการภายใน

นายปรีชา สุระเสน
รองปลัด อบต.ทุ่ม รักษาราชการแทนปลัดอบต.ทุ่ม
086-2591688

นายวัฒนา บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2561199

นางพรสวรรค์ ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
085-7775429

นายประยูร ชัยปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-3205230

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
065-3515549

นางธนัญญาณ์ ภูมาพัน์ธนิส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
097-3561654