องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวหน้าส่วนราชการภายใน

นายชูศักดิ์ คำล้น
ปลัดอบต.พยุห์ปฏิบัติราชการปลัดอบต.ทุ่ม
0819774478

นายปรีชา สุระเสน
รองปลัด อบต.ทุ่ม
086-2591688

นายวัฒนา บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2561199

นางพรสวรรค์ ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
085-7775429

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
065-3515549