องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวหน้าส่วนราชการภายใน

ดร.ชูศักดิ์ คำล้น
ปลัดอบต.พยุห์ปฏิบัติราชการปลัดอบต.ทุ่ม
0819774478

นายปรีชา สุระเสน
รองปลัด อบต.ทุ่ม
086-2591688

นายวัฒนา บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2561199

นางพรสวรรค์ ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
085-7775429

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
065-3515549

นางพรสวรรค์ ขุนพันธ์
ผอ. กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
085 - 7775429

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
065 - 3515549