องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

สมาชิกสภา

นายสุพันธ์ อินทนา
ประธานสภา อบต.ทุ่ม
065-2645788

นายบุญชู พวงพลอย
รองประธานสภา อบต.ทุ่ม
064-3287325

นายสุพัฒ อุดด้วง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
0862532640

น่ายถวิล แสงทอง
ส.อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 1
081-2647784

นางรัตนา กรไกร
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 2
093-0976522

นายขันธ์ ออมชมภู
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 4
089-5513970

นายวีนัส ออมชมภู
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 5
089-0027970

นายรังสิมันต์ พรมประดิษฐ์
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 6
087-2490256

นายสุพัฒ อุดด้วง
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 7
086-2532640

นายสมควร พันธะสีมา
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 8
082-1469924

นางจงจิตร แสงทอง
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 9
063-6570231

นายทองหล่อ มารยาท
สม่าชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 10
080-0921293

นายเสกสรรค์ ดวงใจ
สมาชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 12
087-2400559

นายไกรวิทย์ แสงใส
สมาชิกสภา อบต.ทุ่ม หมู่ที่ 13
097-2262079