องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5


อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537  และแก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่3)  พ.ศ.  2543

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม (มาตรา66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

     1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
     2.การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
     7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     9.ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

     1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
     2.ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     3.ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
     4.ให้มีการบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
     5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตร และกิจการสหกรณ์
     6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
     7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
     8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
     10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
     11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
     12.การท่องเที่ยว
     13.การผังเมือง

 
View : 374