องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5


กองสวัสดิ์การสังคม

นายยงยุทธ อุดมรัศมีโชติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นางอภิญญา ทองแป
นักพัฒนาชุมชน

นายทวีศักดิ์ ดวนใหญ่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน