องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2


กองสวัสดิ์การสังคม

นางอภิญญา ทองแป
นักพัฒนาชุมชน

นายทวีศักดิ์ ดวนใหญ่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน