องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

Content:: ITA ประจำปี 2566หัวข้อประเมิน

ลิงค์

 

 ข้อมูลพื้นฐาน

                                   

 

 O1 โครงสร้าง

 

 O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 O3 อำนาจหน้าที่

 

 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 O5 ข้อมูลการติดต่อ

 

 O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 การประชาสัมพันธ์

 

 

 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

 

 O8 Q & A

 

 O9 Social Network

 

 
 O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

 การดำเนินงาน

 

 

 O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 การปฏิบัติงาน

 

 

 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 การให้บริการ

 

 

 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

 O18 E-Service

 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

 

 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

 

 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 แผนป้องกันการทุจริต

 

 

 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

 
 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

   

 O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
         และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

วันที่ : 9 มีนาคม 66 View : 145
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :